Policy för personuppgifter

Så skyddar vi dina personuppgifter

Innehåll och snabblänkar

 1. Introduktion
 2. Behandling av personuppgifte
 3. Uppgifter som vi samlar in i rekryteringsprocessen
 4. För vilket syfte samlas personuppgifterna?
 5. Hur länge sparas personuppgifterna?
 6. IT-säkerhet
 7. Om Cookies

1. Introduktion

InstaCura AB erbjuder bemanningstjänster inom den svenska sjukvården. Denna text beskriver InstaCuras hantering avseende insamling och behandling av personuppgifter. Vi arbetar strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, denna text kan därför komma att uppdateras när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar en ny personuppgiftspolicy.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är InstaCura AB, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala. För frågor om personuppgiftspolicyn kan du nå oss på telefon: 018-888 08 10 eller via e-post info@instacura.se.

2. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

InstaCura ska vara ansvarsfulla i hanteringen av personuppgifter, oavsett om det gäller anställda, kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. Frågor som på olika sätt berör behandling av personuppgifter finns i alla delar av vår verksamhet. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. InstaCura ska vara transparanta om vilka uppgifter vi hanterar och se till att de personer som på olika sätt finns registrerade hos oss kan göra sina rättigheter gällande på ett effektivt sätt. Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen och vi ska med rimliga åtgärder se till att uppgifterna som lagras är korrekta.

Då du lämnar dina personuppgifter till InstaCura skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

InstaCura behandlar dina personuppgifter när du; söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss samt söker kontakt med oss i övrigt.

3. Uppgifter som vi samlar in i rekryteringsprocessen

InstaCuras bemanningsverksamhet utgår ifrån att matcha rätt kandidat med rätt bemanningsuppdrag. Under rekryteringsprocessen samlar vi därför in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig.

För att InstaCura ska kunna erbjuda arbete till kandidater behöver vi behandla följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar så som kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter, yrkeslegitimation samt utdrag från IVO, HOSP och belastningsregistret. Vi undanber oss från information om kandidaters hälsa, etnicitet, religion, sexuella läggning och ev facklig anslutning.

Intervjuer, kunskapstester och referenstagning

Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor.

Din korrespondens med InstaCura

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan information för att använda det till att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, kontakta oss på info@instacura.se.

De personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår rekryteringsprocess sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att kunna svara på din begäran om att delta i framtida rekryteringsprocesser inom InstaCura.

4. För vilket syfte samlas personuppgifterna?

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den bemannings- och rekryteringstjänst som du godkänt villkoren till samt för att du ska vara sökbar för våra konsultchefer i samband med bemanningsuppdrag. Vi behandlar även uppgifterna för att säkerställa att våra kandidater innehar rätt kompetens för varje enskilt uppdrag samt för att möjliggöra lönebetalningar och fakturering.

InstaCura skickar personuppgifter till kunder i samband med matchning av kandidat till ett givet uppdrag. Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil.

De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag.

Information och marknadsföring

När du besöker vår webbplats och lämnar din e-postadress kan vi även komma använda uppgifterna för att:

 • Skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig via e-post (du kan alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk som finns med i varje utskick).
 • Skicka och visa information som är relevant just för dig (baserat på de uppgifter som du har lämnat till oss) om uppdrag som vi tror att du kan vara intresserad av, via mejl, sms och telefon.
 • Visa relevant marknadsföringsmaterial och information om våra tjänster.

5. Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

När du ansöker till en ledig tjänst eller skickar ansökningshandlingar spontant sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan i fem år. Utdrag ur brottsregister är inte något som vi lagrar överhuvudtaget.

När du är anställd hos oss sparar vi dina personuppgifter under din anställningstid och ytterligare 7 år plus innevarande år efter anställningens avslutande. Detta för att kunna tillgodose bokföringslagen samt kunna uppfylla krav från bl a skattemyndigheten.

6. IT-säkerhet

När vi upphandlar IT-tjänster, såsom programvara eller drift och support, ska vi först genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och därefter välja lösning eller leverantör utifrån utfallet.

Vid anlitande av personuppgiftsbiträden ska vi endast anlita den som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i lagen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. De överväganden som görs, inklusive dokumentation av säkerhetsnivå etc., ska dokumenteras. Vidare ska det tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi undviker om möjligt överföring av personuppgifter till tredje land men när det bedöms lämpligt eller nödvändigt får detta endast ske efter att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och dokumenterats.

Riskbedömning

Vi ska fortlöpande göra en riskbedömning av den behandling av personuppgifter som vi genomför. Vi ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Riskanalys och beslut om åtgärder ska dokumenteras.

Behörigheter

Grundprincipen för samtliga IT-system är att behörigheter ska tilldelas så att endast de personer som behöver tillgång till personuppgifterna har åtkomst. Beroende på uppgifternas känslighet kan behörigheterna vara snävare eller vidare.

Incidenthantering

Alla säkerhetsincidenter ska dokumenteras i en incidenthanteringslogg med uppgift om omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Med säkerhetsincident avses en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

När lagen så föreskriver ska incidenter även rapporteras till Datainspektionen respektive den registrerade.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet. Cookies används bl.a. för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen. Vissa av våra cookies raderas när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare (permanenta cookies).

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies som är helt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats eller våra tjänster.
 • Prestanda- och funktionscookies: Dessa cookies är inte nödvändiga, men hjälper oss att göra ditt besök på vår webbplats mer personligt och förbättra din upplevelse. Vi använder t.ex. sådana cookies för att förstå dina preferenser och ge dig innehåll och funktioner (på vår webbplats och i vår kommunikation) som har anpassats efter dig och som vi tror kan vara relevant för dig.
 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies placeras på vår webbplats av en tredje part. De lagrar information om ditt besök på vår webbplats och andra webbplatser som inte tillhör InstaCura, t.ex. information om de sidor som du besöker eller om du reagerar på annonser och mail. Vi och de tredje parter som placerar dessa cookies använder uppgifterna för att kunna visa annonser som är mer relevanta för dig. Denna typ av marknadsföring kallas ”intressebaserad marknadsföring”. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, hur tredje parter placerar dessa cookies eller vilka personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Det är därför viktigt att du kontrollerar dessa tredje parters webbplatser för att få mer information om hur de hanterar cookies.

Om ditt samtycke till att vi använder cookies

Du samtycker till att vi använder cookies genom att surfa på webbplatsen.

Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har.

Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

Cookies som placeras av tredje part

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från olika sociala nätverk, t.ex. Facebook eller Instagram. Dessa nätverk/leverantörer kan använda och placera cookies på vår webbplats. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in.

Du behöver därför kontrollera dessa nätverks/leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan radera dem.