Nyheter

Doctors and nurses coordinate hands. Concept Teamwork

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy och kvalitetsmål

Vi ska bedriva en professionell verksamhet där behov, krav och förväntningar från kunder och konsulter ska utgöra grunden för hur vi arbetar. Vi ska arbeta och uppträda i enlighet med gällande lagstiftning samt kommersiell praxis i bemanningsbranschen. Bra bemötande och goda relationer ger ringar på vattnet. Det ska genomsyra hela verksamheten och ha sin utgångspunkt i företagets kvalitetsarbete.

Genom lyhördhet mot kunder och medarbetare ska vi arbeta kontinuerligt med varaktiga förbättringar av vår verksamhet. Processer, bemötande och arbetssätt ska kännetecknas av högsta kvalitet. Utifrån detta har följande principer utformats vilket tillämpas i den dagliga verksamheten.

 • Vi ska förstå och tillgodose våra kunders behov.
 • Vi ska fullfölja de uppdrag vi åtar oss.
 • Vi ska överträffa kundens förväntningar.
 • Genom aktivt och kontinuerligt förändringsarbete förbättra och effektivisera alla processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.
 • Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp företagets kvalitetsarbete.
 • Vi ska avsätta nödvändiga resurser för att säkerställa företagets kvalitetsmålsättning.
 • Medarbetare ska vara involverade och känna sig motiverade i sitt arbete vilket ökar engagemanget i att effektivisera verksamhetens processer. Vi ska uppmuntra till kreativitet i förbättringsarbetet. Årliga utvecklingssamtal ska hållas med personalen där utbildning och kompetensutveckling ska vara en självklar del av samtalet.
 • Vi ska arbeta aktivt för att skapa goda relationer och ge branschens bästa service.
 • Ledningen ska säkerställa att medarbetarna, för varje enskilt uppdrag, har rätt kompetens, utbildning, engagemang samt ges möjlighet till utveckling för att kunna nå målen. Ledningen ska säkerställa att samtliga anställda känner till innehållet i denna kvalitetspolicy.
 • Vi ska möta de krav som våra kunder ställer på oss.
 • Vi ska även i övrigt följa lagar, avtal och bestämmelser.
 • Arbetsplatsen ska vara miljövänlig.
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kvalitetsmål
Verksamhetsmål ska tas fram årligen och implementeras i organisationen. Alla som ska vara delaktiga i att mål nås skall informeras om sin del i ansvaret/arbetet. Mål och handlingsplaner ska följas upp minst kvartalsvis.

 • Vi ska ha nöjda kunder motsvarande 4 på en 5-gradig skala.
 • Vi ska ha nöjda medarbetare motsvarande minst 4 på en 5-gradig skala.